FACULTY
By centers
Current Location:Home  FACULTY  By centers

Research Center of the Basic Principles of Marxism

Fang Rui                      Fu Wenjun                 Huang Ming                  Jin Jianwei  

Liu Tongfang               Lu Jiang                     Pan Yuxu                      Pu Yongchun

Wang Jianda                Wu Xuping                Xia Wanwan                 Xu Liping

Zhan Xingmin             Zhang Xinzhang        Zhang Yan                     Zhang Yinghang

Zhao Kun


Research Center of the Marxism in China

Cheng Long                 Cui Hao                       Fu Xiaxian                    Gao Yong

Liao Yihong                 Lin Xiaofang               Lou Junchao                 Lu Xudong

Lv Youzhi                    Pan Enrong                  Ren Ping                      Shu Zehu

Wang Xiaomei             Xiong Weiping            Yang Jichen                 Zhang Qianming


Research Center of the Basic Issues in Modern and Contemporary Chinese History

Chen Dan                   Cheng Zaoxia                 Dong Haiying               Duan Zhiwen

Gan Junxian               Liu Zhaofeng                  Pang Yi                         Wang Xinyue

Wang Xuenan            You Yundi                      Zhang Licheng              Zhao Hui

Zhu Peixia


Research Center of Ideological and Political Education

Cai Xiaowei                 Chen Xiaoying              Dai Yuqi                       Feng Liping

Liang Qinghua             Ma Jianqing                  Wang Dongli                 Yao Mingming

Zhong Weimin

  • School of Marxism,Zhejiang University,148 Tianmushan   Road, Hangzhou City,Zhejiang Province
  • Tel : +86-571-88273271
  • Fax : +86-571-88273475
  • Ema :szb18@zju.edu.cn
Copyright @ 2018 School of Earth Sciences , Zhejiang University      Powered by : chingo     Login